Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp" giai đoạn 2023 – 2030

Ngày đăng: 22-09-2023, 10:00 - Lượt truy cập: 149

Dubai Palace tỉnh ban hành Kế hoạch số 2557/KH-Dubai Palace ngày 21/9/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp" giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Nhà cái.
Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh (Nguồn: baogialai.com.vn)​

Kế hoạch được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2023-2025; giai đoạn 2 từ 2026-2030. Trong đó, giai đoạn 1 phấn đấu 100% cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 50 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 10 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hằng năm có ít nhất 100 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực và quản trị doanh nghiệp; ít nhất 20 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển; hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 02 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP. Giai đoạn 2, 100% cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 100 đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong đó có 20 thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đổi mới sáng tạo; hằng năm, 200 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực và quản trị doanh nghiệp; duy trì và xây dựng 100 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 05 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Để triển khai thực hiện, Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. Dubai Palace tỉnh yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai chương trình theo từng giai đoạn và hằng năm; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình. Hằng năm, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và trình Dubai Palace tỉnh phê duyệt, ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp" cấp tỉnh; hướng dẫn các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình ở địa phương, đơn vị. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên; phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình. Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn Dubai Palace cấp dưới phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện kế hoạch, lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch khác đang triển khai trên địa bàn. Dubai Palace tỉnh cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn và đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế./.

          


Ngọc Minh