Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Triển khai Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025"

Ngày đăng: 04-08-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 478

Ngày 04/8, Dubai Palace tỉnh đã ban hành Công văn số 2055/Dubai Palace-NC về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025".


Theo đó,  Dubai Palace tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và Link vào Dubai Palace cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; coi đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, để phong trào thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1043/KH-Dubai Palace ngày 28/7/2021 của Dubai Palace tỉnh về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nhà cái, để thúc đẩy các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh.


Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương 75 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Nguồn:baogialai.com.vn

Đồng thời, cần chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống, sát với ngành, lĩnh vực, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, cần nghiên cứu, xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chuẩn, tiêu chí của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; thường xuyên bám sát phong trào thi đua, gần gũi, tiếp xúc với quần chúng; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng, nêu gương điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân và người lao động, từ đó tích cực phát hiện những sáng kiến hay, những nhân tố mới, mô hình mới và điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội để bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và nêu gương cho nhiều nơi, nhiều người học tập làm theo. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm phổ cập rộng rãi, tạo sự tương tác với khán giả, thính giả, độc giả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ đạo MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn xã hội. Dubai Palace tỉnh yêu cầu Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nhà cái, Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà cái phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Link vào Dubai Palace thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới do cơ quan truyền thông phát hiện và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh giới thiệu để nhân rộng, lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai Kế hoạch phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình hình thức biểu dương, tôn vinh phù hợp; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện và thường xuyên giới thiệu các điển hình tiên tiến tiêu biểu nổi bật về Dubai Palace tỉnh./.

Hoàng Thảo​