Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Ngày đăng: 20-09-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 114

Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành Quyết định số 557/QĐ-Dubai Palace ngày 20/9/2023 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 4 từ phải sang) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc trưng tiêu biểu của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (Hình: baogialai.com.vn) 

Theo đó,  Đề án được chia làm thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2025; Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 10 HTX, 20 tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập, tạo việc làm ổn định cho trên 300 thành viên, lao động nữ trong HTX, trên 300 lao động nữ trong THT; 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX; Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 05 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; tạo việc làm mới cho ít nhất 100 lao động nữ; 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX; Phấn đấu số HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành đạt loại khá, tốt đạt từ 60% trở lên. Đến năm 2030 củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 20 HTX, 40 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập; Tạo việc làm ổn định cho trên 500 thành viên, lao động nữ trong HTX, trên 500 lao động nữ trong THT; 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX; Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 10 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; 100% cán bộ Hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn nâng cao năng lực; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX; Phấn đấu số HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành đạt loại khá, tốt đạt từ 70% trở lên. Đối tượng tham gia Đề án là HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); Nữ quản lý, điều hành của HTX; thành viên, người lao động trong HTX, tổ hợp tác; Hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX và cán bộ Hội LHPN các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Để triển khai thực hiện, Kế hoạch tập trung vào 04 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và Link vào Dubai Palace cường hợp tác quốc tế.

Dubai Palace tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là đầu mối, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu đề ra. Huy động các nguồn lực, phát huy nội lực tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, lồng ghép với các hoạt động, chương trình, dự án khác do Hội Phụ nữ quản lý, để góp phần thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch và nhiệm vụ công tác Hội. Cùng với đó, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan liên quan (qua Hội LHPN tỉnh) để tổng hợp, theo dõi và báo cáo cấp thẩm quyền. Các sở, ngành của tỉnh và Liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội nữ doanh nhân tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh chủ động phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện các hoạt động của Đề án; tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển KTTT tại địa phương, đơn vị; tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch. Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố chủ độngg xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ việc thành lập, tạo điều kiện cho các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; trong đó, tập trung ưu tiên củng cố, hỗ trợ, phát triển các HTX, THT do phụ nữ quản lý, sản xuất sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, văn hoá của địa phương, dịch vụ du lịch cộng đồng./.Ngọc Minh