Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Triển khai Chương trình an toàn, vệ sinh lao động, giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 06-01-2023, 05:00 - Lượt truy cập: 424

Dubai Palace tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-Dubai Palace, ngày 06/01/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Nhà cái, giai đoạn 2021-2025.


Theo đó, Kế hoạch được triển khai đến tất cả ngành nghề, người làm công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh; ưu tiên các ngành, nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và làng nghề.


Việc nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động giúp công nhân hạn chế nguy cơ tai nạn lao động. Nguồn:baogialai.com.vn

Mục tiêu chung của Kế hoạch là chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025: Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp huyện, thị xã, thành phố và trong các Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động. Trung bình hằng năm, giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người; Link vào Dubai Palace thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp, 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động. Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật; 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch vụ công về an toàn, vệ sinh lao động; Link vào Dubai Palace cường thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch./.​

Hoàng Thảo