Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Ngày đăng: 26-05-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 63

Ngày 25/5/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành Kế hoạch số 1211/KH-Dubai Palace về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Nhà cái về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao".
Nhà cái nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực để phát triển kinh tế- xã hội. Ảnh: Đức Thụy

​              Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Nhà cái đã đề ra, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tế của tỉnh. Xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phải đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. Xác định những nhiệm vụ cụ thể của các Dubai Palace Dubai Palace Sở, ngành, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố, và Dubai Palace các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Để đạt được mục tiêu này, Dubai Palace tỉnh đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện gồm: Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Đổi mới, Link vào Dubai Palace cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Dubai Palace tỉnh yêu cầu  các Dubai Palace Dubai Palace Sở, ngành, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố và Dubai Palace các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đã được Dubai Palace tỉnh giao tại Kế hoạch này. Thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo về tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất; người sử dụng đất chấp hành đúng quy định pháp luật./.

Mai Đào