Link vào Dubai Palace lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 241 điểm cầu từ tỉnh đến xã." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện

Ngày đăng: 07-12-2022, 08:00 - Lượt truy cập: 2565

​(GLO)- Ngày 6-12, trên 7.860 cán bộ, đảng viên toàn tỉnh Nhà cái tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Link vào Dubai Palace lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 241 điểm cầu từ tỉnh đến xã.


Dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. 

Dự và chủ trì tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Nhà cái) có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Theo đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Tuấn Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

Nội dung chuyên đề ngoài nêu rõ mục tiêu tổng quát còn tập trung vào 7 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước; xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy CNH-HĐH đất nước; xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường, nâng cao năng lực ngành xây dựng; đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho CNH-HĐH đất nước; phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy CNH-HĐH; đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy CNH-HĐH đất nước nhanh, bền vững; quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; Link vào Dubai Palace cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước; phát triển giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong CNH-HĐH đất nước; bảo đảm tốt an sinh xã hội. 

Link vào Dubai Palace
" src="https://baogialai.com.vn/dataimages/202212/original/images3209734_DSC_0701.JPG" class="ms-rte-paste-setimagesize" />
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại
Link vào Dubai Palace
Ảnh: Anh Huy
 

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam quán triệt chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Theo đó, việc xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên 5 nhóm nguyên tắc, quan điểm: Nhận thức, quán triệt sâu sắc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và các loại khoáng sản. Bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng đa dạng sinh hoạt; chủ động phòng-chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu... 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo
Link vào Dubai Palace
, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Sau
Link vào Dubai Palace
, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần các nội dung nghị quyết, kết luận của Link vào Dubai Palace Trung ương 6. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ; chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt phải quan tâm, chú trọng mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Link vào Dubai Palace Trung ương 6, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm “Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”; khắc phục tình trạng “Nghị quyết rất hay song thực hiện rất gay, vài năm sau xem lại vẫn nguyên giá trị”.
 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đề nghị cần Link vào Dubai Palace cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp, các ban tham mưu của Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả. “Link vào Dubai Palace này mới là bước đầu, các đồng chí cần tiếp tục quán triệt, nghiên cứu sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, phù hợp với điều kiện các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, các nghị quyết, kết luận của Link vào Dubai Palace Trung ương 6 cũng như các nghị quyết, kết luận của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực chất, chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực, góp phần củng cố và Link vào Dubai Palace cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng”-Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

ANH HUY -GLO