Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông"

Ngày đăng: 12-01-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 630

​Ngày 11/01/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-Dubai Palace về triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong chương trình giáo dục phổ thông(GDPT) giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh.


Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025: Triển khai hiệu quả tổ chức dạy học Tiếng Bahnar, Tiếng Jrai tại các cơ sở GDPT cấp tiểu học vùng có đông học sinh là người DTTS theo Chương trình GDPT năm 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình GDPT môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái. 80% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng Jrai và Bahnar được bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức dân tộc và quản lý dạy học Tiếng Jrai và Bahnar. Đảm bảo đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học từ lớp 1 đến lớp 5 đối với Tiếng Bahnar, Tiếng Jrai được ban hành trong chương trình môn học; thiết bị dạy học, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học, Link vào Dubai Palace cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai ở cấp tiểu học. Chương trình GDPT môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Jrai và số tiết thực hiện quy định tại Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình GDPT.


Minh họa, ảnh Đức Thụy

Đến năm 2030: Triển khai tổ chức dạy học Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai tại các trường phổ thông cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, theo Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Bộ trưởng Bộ GDĐT. Phấn đấu đủ số lượng giáo viên để giảng dạy Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai theo nhu cầu học sinh đăng ký học môn tự chọn tiếng DTTS, trong đó 35% (hiện nay 25%) giáo viên dạy tiếng DTTS được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn trình độ. 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học Tiếng Jrai và Bahnar được bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức dân tộc và quản lý dạy học Tiếng Jrai và Bahnar. Đảm bảo đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc Trung học đối với Tiếng Jrai và Bahnar được ban hành chương trình môn học theo Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện gồm: Triển khai chương trình, sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai; đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về dạy học Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dạy học Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai.

Theo đó, Dubai Palace tỉnh yêu cầu Dubai Palace Dubai Palace Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Bên cạnh đó, phối hợp biên soạn sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai cho học sinh phổ thông theo lộ trình của Bộ GDĐT. Phối hợp với các trường Đại học được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng DTTS xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình đăng ký cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên dạy Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai. Hướng dẫn việc xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng và tổ chức dạy học hiệu quả Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai tại các cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh. Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức triển khai dạy học Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai trong các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đáp ứng nhu cầu học của học sinh và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Tiếng Bahnar và Tiếng Jrai theo phân cấp về thẩm quyền quy định của Luật Giáo dục./.

Mai Đào