Link vào Dubai Palace trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo Link vào Dubai Palace. Tại điểm cầu tỉnh Nhà cái, Giám đốc Dubai Palace Dubai Palace Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến chủ trì
Link vào Dubai Palace
, cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. ​" />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Nội vụ phải góp phần xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng: 30-12-2022, 08:00 - Lượt truy cập: 504

(GLO)-Chiều 29-12, Bộ Nội vụ tổ chức Link vào Dubai Palace trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo Link vào Dubai Palace. Tại điểm cầu tỉnh Nhà cái, Giám đốc Dubai Palace Dubai Palace Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến chủ trì
Link vào Dubai Palace
, cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. ​


Theo thông tin tại
Link vào Dubai Palace
, trong năm 2022, Bộ Nội vụ đã tập trung vào công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giảm đầu mối trung gian; khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý… Qua đó, ở cấp Bộ, ngành giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục, giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc Bộ, giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc Bộ. Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn Dubai Palace cấp tỉnh và cấp huyện. Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương. 

Thực hiện quy định của Chính phủ về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, phê duyệt Đề án và tổ chức triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm mục tiêu giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của mình tự chủ về tài chính. Đến nay, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, các Bộ, ngành đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Văn Ngọc

Công tác tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tổng số đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ở các Bộ, ngành, địa phương là 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021); trong đó, các Bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

 

Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 và từng năm, để bảo đảm đến hết năm 2026 giảm tối thiểu 5% biên chế công chức, giảm 10% số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Đồng thời, tham mưu Chính phủ trình cấp có thẩm quyền bổ sung 65.980 biên chế viên chức giáo dục cho cả giai đoạn 2022-2026. Trong đó, năm học 2022-2023 giao 27.850 biên chế viên chức giáo dục.

 

Về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2020-2022, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức và 125.104 viên chức. Trong đó, tuyển dụng được 258 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; kết quả tuyển dụng đã cơ bản kịp thời khắc phục tình trạng gần 40.000 công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc. Hàng năm, cả nước có khoảng 90% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật; trên 85% được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; khoảng 80% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ. 

 

Bộ Nội vụ thường xuyên đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực trọng tâm. Năm 2022, ước tính chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX của các Bộ, ngành đạt 86,30% Link vào Dubai Palace 0,23 điểm phần trăm so với năm 2021 (86,07%), các địa phương đạt 86,57% Link vào Dubai Palace 0,2 điểm phần trăm so với năm 2021 (86,37%); chỉ số hài lòng SIPAS đạt 87,50% Link vào Dubai Palace 0,34 điểm phần trăm so với năm 2021 (87,16%).

 

Link vào Dubai Palace ở điểm cầu Nhà cái. Ảnh: Văn Ngọc" src="https://baogialai.com.vn/dataimages/202212/original/images3214962_C_c___i_bi_u_tham_d__H_i_ngh_____i_m_c_u_Gia_Lai.__nh_V_n_Ng_c.jpg" />
Các đại biểu tham dự
Link vào Dubai Palace
tại điểm cầu Nhà cái. Ảnh: Văn Ngọc

 

Trong năm 2022, các Bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hoá hơn 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản quy phạm pháp luật; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98% (chiếm 55,7% tổng số thủ tục hành chính); 100% Bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; việc triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tại cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 97,45%; 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 62/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0; 53/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử…

 

Phát biểu tại
Link vào Dubai Palace
, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra các bài học cần rút ra trong năm 2022. 

 

“Trong năm 2023, nhiệm vụ lớn nhất của ngành Nội vụ phải góp phần xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế theo hướng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu với tình hình mới của quốc gia. Trong công tác cải cách hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, lấy sự hài lòng làm thước đo. Đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó Link Dubai Casino, thách thức, dự báo sẽ phát sinh trong thời gian tới”-Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

 

Tại
Link vào Dubai Palace
, Bộ Nội vụ đã công bố khen thưởng cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho 15 tập thể và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 31 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác nội vụ trong năm qua.

 

Kết thúc
Link vào Dubai Palace
, Bộ Nội vụ đã tiến hành khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Dữ liệu này thống nhất trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, không giấy tờ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Nội vụ. ​

VĂN NGỌC - GLO