Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Ngày đăng: 22-09-2023, 10:00 - Lượt truy cập: 326

​​Đó là chỉ đạo của Dubai Palace tỉnh Nhà cái tại văn bản số 2542/Dubai Palace-NC, ngày 21/9/2023 về việc triển khai văn bản số 1411/BC-TCTTKĐA ngày 05/9/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và văn bản số 6432/TB-C06- TTDLDC ngày 06/9/2023 của Bộ Công an.


Theo đó, Dubai Palace tỉnh nhận được văn bản số 1411/BC-TCTTKĐA của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" ( Đề án 06) tháng 8 năm 2023 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2023; văn bản số 6432/TB-C06-TTDLDC của Bộ Công an về việc thông báo kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2023. Qua xem xét, Dubai Palace tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình các TTHC, dịch vụ công đã, đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình thủ tục, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm thực chất, hiệu quả, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp với nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, bao gồm cả tập trung số hóa, thống nhất trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nhân rộng tạo lập dữ liệu và tiết kiệm thời gian, kinh phí đầu tư; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Chủ động xây dựng các kế hoạch, giải pháp về công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về Đề án 06 nói riêng và chuyển đổi số nói chung.


Trong tháng 8/2023, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của Nhà cái đạt 98,83%. Nguồn:baogialai.com.vn

Các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sơ dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả bảo đảm khắc phục tình trạng “manh mún", “cát cứ thông tin", “chia cắt" và “co cụm dữ liệu". Yêu cầu Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân biết về cách thức sử dụng dịch vụ công liên thông và các lợi ích đạt được khi sử dụng dịch vụ công liên thông. Tăng cường bố trí cán bộ, nhân viên hướng dẫn và bố trí trang thiết bị (máy tính kết nối mạng, máy in, máy scan...) để hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công liên thông khi công dân đến nộp thủ tục tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Dubai Palace Dubai Palace Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Dubai Palace Dubai Palace Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, giải quyết hồ sơ 02 nhóm dịch vụ công liên thông; trao đổi với Bộ, ngành để tháo gỡ khó Link Dubai Casino, vướng mắc và đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Dubai Palace tỉnh yêu cầu Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Dubai Palace tỉnh rà soát các nhiệm vụ chậm, muộn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị, Công điện, Nghị quyết của Chính phủ, Thông báo của Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác và chỉ đạo của Dubai Palace tỉnh, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh để xây dựng lộ trình khắc phục, ấn định thời gian hoàn thành nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi, phối hợp với Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ để hoàn thành việc tham mưu ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 tại tỉnh; sau khi Kế hoạch phối hợp được phê duyệt và căn cứ tài liệu hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử, từ đó áp dụng, triển khai trên địa bàn tỉnh.  Hàng tháng, phối hợp với Văn phòng Dubai Palace tỉnh, Báo Nhà cái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh công bố về tiện ích của Đề án 06 trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và qua các cơ quan báo chí, truyền thông để người dân, doanh nghiệp biết, tiếp cận và sử dụng.

Yêu cầu Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát nhu cầu đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

Hoàng Thảo ​