Link vào Dubai Palace cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Ngày đăng: 31-07-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 467

Ngày 31/7/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành công văn số 1998/Dubai Palace-KGVX về việc Link vào Dubai Palace cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Nhà cái năm 2023

(Ảnh: Phương Dung)

Theo đó, Dubai Palace tỉnh yêu các sở, ban, ngành của tỉnh; Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với việc triển khai thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng dẫn của Tỉnh ủy Nhà cái tại công văn số 1084-CV/TU ngày 26/6/2023 về việc Link vào Dubai Palace cường thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ quan, đơn vị, nhất là về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đồng thời, thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí theo quy định về lĩnh vực được phân công quản lý, kết quả, thành tựu đạt được của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan chính quyền để định hướng dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề có tính “phức tạp", “nhạy cảm".

Giao Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông Link vào Dubai Palace cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Nhà cái, nhất là đối với việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chủ động rà soát, phát hiện và xử lý, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc đăng tin và phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Dubai Palace tỉnh thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan liên quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan; khuyến khích tổ chức các cuộc thi sáng tác, biểu diễn, các tác phẩm văn học - nghệ thuật về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Báo Nhà cái, Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà cái xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các diễn đàn để thông tin, tuyên truyền sâu sắc, sinh động về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng lan tỏa những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, xuất sắc; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Tiếp tục vận động cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và Giải Búa liềm vàng hàng năm./.


Ngọc Minh