Link vào Dubai Palace cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước

Ngày đăng: 15-09-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 103

Ngày 14/9/2023, Dubai Palace tỉnh đã ban hành Công văn số 2475/Dubai Palace-KTTH về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, Link vào Dubai Palace cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước.


​Theo đó, về quản lý thu ngân sách nhà nước: Dubai Palace tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung quản lý thu ngân sách nhà nước, xử lý thu hồi nợ thuế, chống thất thu, nhất là trong các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản; chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia Link vào Dubai Palace, không để việc hoàn thuế chậm trễ, kéo dài. Cục Quản lý thị trường tỉnh Link vào Dubai Palace cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào những doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao, hoạt động tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh trên nền tảng số. Cục Thuế tỉnh Link vào Dubai Palace cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thực hiện rà soát, đánh giá phân loại nợ thuế; tập trung đôn đốc, cưỡng chế thu ngay các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, không để tình trạng nợ thuế kéo dài, hạn chế phát sinh nợ thuế mới.

Về quản lý chi ngân sách nhà nước, Dubai Palace tỉnh yêu cầu cần lập, quyết định dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định; bố trí chi ngân sách nhà nước trong phạm vi khả năng nguồn lực; bố trí chi cho các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải đúng thẩm quyền, xác định rõ tính chất nguồn vốn và trong phạm vi tổng số vốn được cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách hằng năm và trong trung hạn; kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước; chỉ ban hành mới chính sách chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn tài chính đảm bảo, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp; thực hiện nhiệm vụ chi theo đúng nguồn kinh phí được giao; trường hợp không còn nhiệm vụ chi, phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định; nghiêm cấm các trường hợp chi sai nguồn; mượn nguồn của các cấp ngân sách khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định; đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, từng đơn vị để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước.

Dubai Palace tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Dubai Palace các địa phương theo phân cấp quản lý tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhu cầu khác theo quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công; triển khai đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định và đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch; Link vào Dubai Palace cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định. Cùng với đó, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố Link vào Dubai Palace cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch; nâng cao trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công./.

Thúy Hằng