Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Ngày đăng: 06-01-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 506

Ngày 04/01, Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành Công văn số 10/Dubai Palace-BTCD về việc chỉ đạo chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.


Theo đó, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Dubai Palace tỉnh tại văn bản số 2256/Dubai Palace-BTCD ngày 05/10/2022 về việc chỉ đạo trong việc tham gia giải quyết vụ án hành chính. Thực hiện nghiêm việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, chứng cứ theo đề nghị của Tòa án nhân dân các cấp nhằm giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, tránh kéo dài thời gian giải quyết các vụ án hành chính. Thực hiện đúng, nghiêm Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ trong quá trình tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính, thi hành án hành chính theo quy định, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các sở, ban, ngành, Giám đốc Dubai Palace Dubai Palace Sở, Thủ trưởng ban, ngành, Dubai Palace cấp huyện, Chủ tịch Dubai Palace cấp huyện thực hiện việc thi hành án hành chính đúng quy định pháp luật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc không thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật dẫn đến gây bức xúc cho người dân; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thi hành án hành chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phải nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung nhiệm vụ, vụ việc để ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính đúng quy định pháp luật, nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, tránh để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật. Khi phát sinh khiếu nại, cần xem xét, giải quyết triệt để, đúng quy định để hạn chế khiếu nại kéo dài hoặc khiếu kiện hành chính; khắc phục thiếu sót, vi phạm trong ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính vi phạm pháp luật ngay sau khi phát hiện thiếu sót, vi phạm.

Yêu cầu Dubai Palace Dubai Palace Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Dubai Palace cấp huyện và cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham mưu Dubai Palace tỉnh, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh tổ chức tổng kết việc thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch Dubai Palace và Dubai Palace trong giải quyết các vụ án hành chính và thi hành các bản án, quyết định của Tòa án và Chỉ thị số 26/CT-TTg theo hướng dẫn, đề nghị của Bộ Tư pháp; tổng hợp những khó Link Dubai Casino, vướng mắc xuất phát từ thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật; gửi báo cáo về Bộ Tư pháp theo đề nghị./.​

Hoàng Thảo