Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÔNG BÁO

Ngày đăng: 17-04-2006, 04:42 - Lượt truy cập: 740
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 18-4 đến ngày 25-4-2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo:


Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 18-4 đến ngày 25-4-2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo:

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo Quốc kỳ từ chiều ngày 17-4-2006 đến hết ngày 25-4-2006.

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết thực hiện.