Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 04-01-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 732

Ngày 31/12/2022, Dubai Palace tỉnh ban hành Kế hoạch số 3103/KH-Dubai Palace về Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Nhà cái.


Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm củng cố và phát triển các cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX), giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) để tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng người dân, ở mọi lứa tuổi, ở mọi trình độ khác nhau trên địa bàn tỉnh được học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, gắn học với hành, nhằm nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội. Huy động sức mạnh các nguồn lực tham gia xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống GDTX, GDNN; khơi dậy ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân, mọi tổ chức xã hội trong việc học tập và tham gia xây dựng xã hội học tập. Phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của một nước phát triển.


Minh họa. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, phấn đấu giai đoạn 2026-2030, đối với trung tâm GDTX, GDNN-GDTX phấn đấu: Có 15% cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm GDTX, GDNN-GDTX đạt trình độ đào tạo trên chuẩn; 100% trung tâm GDNN-GDTX đủ điều kiện dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề; 100% trung tâm GDTX, GDNN-GDTX có đội ngũ giáo viên cốt cán đủ năng lực để tổ chức dạy kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, người lao động; 100% trung tâm GDNN-GDTX đủ điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục nghề nghiệp. Đối với trung tâm học tập cộng đồng phấn đấu có 100% các TTHTCĐ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, kỹ năng sống: Phát triển mạng lưới các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh, phấn đấu 17/17 số huyện, thị xã, thành phố có trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động đáp ứng nhu cầu của người học; các trung tâm tư vấn du học, kỹ năng sống hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lĩnh vực GDTX, GDNN; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở GDTX, GDNN-GDTX; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của các trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX, GDNN-GDTX; đổi mới công tác quản lý đối với cơ sở GDTX, GDNN-GDTX và Link vào Dubai Palace cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDTX, GDNN./.

Mai Đào