Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 8,1%

Ngày đăng: 09-01-2023, 03:00 - Lượt truy cập: 845

​Nhằm phấn đấu đạt các chỉ tiêu về giảm nghèo năm 2023 góp phần đạt các mục tiêu, chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 12/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nhà cái; Nghị quyết số 171/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Nhà cái. Ngày 09/01/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-Dubai Palace thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh.UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Sê hỗ trợ dê giống cho hộ nghèo. Ảnh: Anh Huy

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) còn 8,1% vào cuối năm 2023; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) ở mức 2%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%; tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Kông Chro giảm 5,1%/năm; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án, Tiểu dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững trong năm 2023 triển khai trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện gồm: Xây dựng kế hoạch giảm nghèo, Link vào Dubai Palace cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện tốt các phong trào thi đua giảm nghèo, Link vào Dubai Palace cường hoạt động đỡ đầu, kết nghĩa giữa các địa phương và các ngành, đoàn thể.

Theo đó, Dubai Palace tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trong Quyết định số 728/QĐ-Dubai Palace, Nghị quyết số 171/2022/NQ-HĐND và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tập trung các nguồn lực, ưu tiên đầu tư về nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh, thông tin truyền thông cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt tại địa bàn huyện nghèo và các xã đặc biệt khó Link Dubai Casino, xã biên giới để Link vào Dubai Palace khả năng tiếp cận với các nhu cầu xã hội cơ bản, giảm tỷ lệ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân thiếu hụt, không được tiếp cận. Lồng ghép các nguồn lực để tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có việc làm, Link vào Dubai Palace thu nhập và thoát nghèo bền vững,… Dubai Palace cấp huyện có trách nhiệm bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đã được Dubai Palace tỉnh giao và nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện năm 2023. Song song với đó, giao nhiệm vụ các ban, ngành, đoàn thể và thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG cấp huyện hỗ trợ Dubai Palace cấp xã phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch giảm nghèo cấp xã năm 2023.  Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế theo hướng tiếp cận mới, nghiên cứu thực hiện hỗ trợ một phần có điều kiện, bảo toàn một phần nguồn vốn để luân phiên thực hiện cho các đối tượng khác cùng thụ hưởng. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc các CTMTQG ở các xã, thôn/làng đặc biệt khó Link Dubai Casino và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo; mở rộng và tạo điều kiện để Link vào Dubai Palace cường sự tham gia của người dân từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo ở các cấp, phát huy quyền giám sát của người dân ở các vùng hưởng lợi chương trình, dự án. Vận động huy động các nguồn lực tự nhiên của địa phương, nguồn lực con người từ cộng đồng, người dân, bằng nhiều hình thức để giúp đỡ người nghèo khắc phục khó Link Dubai Casino vươn lên thoát nghèo; sử dụng khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương phục vụ cho công tác giảm nghèo./.

Mai Đào