Link vào Dubai Palace sơ kết 05 năm thực hiện chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp" />Link vào Dubai Palace sơ kết 05 năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Kế hoạch tổ chức Link vào Dubai Palace sơ kết 05 năm thực hiện chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày đăng: 26-05-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 84

Ngày 25/5/2023, Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành Kế hoạch số 1210/KH-Dubai Palace về việc tổ chức Link vào Dubai Palace sơ kết 05 năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.
 Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang, huyện Đak Đoa tham gia hội chợ tại Lào (Hình: baogialai.com.vn)

Theo đó, Link vào Dubai Palace dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2023 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, tỉnh Nhà cái với khoảng 160 đại biểu.

Dubai Palace tỉnh giao Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu, chuẩn bị kỹ báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh . Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Link vào Dubai Palace như giấy mời, chương trình, market, kịch bản Link vào Dubai Palace,… và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Link vào Dubai Palace đảm bảo chu đáo, hiệu quả. Tổ chức xét chọn các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thành tích xuất sắc theo tiêu chí. Các sở, ban ngành, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và trên cơ sở báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt của Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, ý kiến phát biểu tại Link vào Dubai Palace hoặc theo sự phân công của Ban Tổ chức. Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) chủ trì tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ- CP trên địa bàn theo đúng đề cương, biểu mẫu Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tại Văn bản số 1059/SNNPTNT-CCPTNT ngày 27/3/2023, gửi về Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Dubai Palace tỉnh.

Link vào Dubai Palace nhằm mục đích sơ kết đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và giải quyết những kiến nghị của các sở, ngành, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, HTX, nông dân trong thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, giai đoạn 2018-2023. Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm (2018-2022) thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh./.


Ngọc Minh