Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh đánh giá việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia" />Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh chuyên đề về đánh giá việc triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG; Dương Mah Tiệp – Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh chủ trì Link vào Dubai Palace. Tham dự Link vào Dubai Palace tại điểm cầu Dubai Palace tỉnh có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh đánh giá việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày đăng: 21-09-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 237

Sáng 21/9, Dubai Palace tỉnh tổ chức Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh chuyên đề về đánh giá việc triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG; Dương Mah Tiệp – Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh chủ trì Link vào Dubai Palace. Tham dự Link vào Dubai Palace tại điểm cầu Dubai Palace tỉnh có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.
 Quang cảnh Link vào Dubai Palace tại điểm cầu Dubai Palace tỉnh

Theo báo cáo tại Link vào Dubai Palace, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 đã được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã; quy chế hoạt động của BCĐ các cấp đã được ban hành. Công tác quản lý, điều hành Chương trình được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã. Dubai Palace tỉnh và sở, ban, ngành kịp thời có văn bản hướng dẫn; thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra thực hiện chương trình; 03 Tổ công tác tháo gỡ đầu tư công cùng các sở ngành liên quan đã kịp thời tháo gỡ khó Link Dubai Casino vướng mắc ở cấp cơ sở. Giai đoạn 2021 - 2023, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Nhà cái là 3.075,368 tỷ đồng (trong đó: Vốn đầu tư là 1.471,535 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp là 1.603,833 tỷ đồng).

Về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 là 794,719 tỷ đồng (bao gồm vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 310,049 tỷ đồng). Riêng vốn kế hoạch năm 2023 là 484,67 tỷ đồng (vốn NSTW: 365,155 tỷ đồng, NSĐP: 119,515 tỷ đồng). Trong đó: Tổng vốn kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 là 335,25 tỷ đồng, kế hoạch vốn đã giải ngân là 76,9 tỷ đồng (NSTW là 65,9 tỷ đồng; NSĐP là 10,9 tỷ đồng), đạt 22,93% kế hoạch. Tổng vốn sự nghiệp năm 2023 là 149,42 tỷ đồng (vốn NSTW: 71,815 tỷ đồng, NSĐP: 77,605 tỷ đồng), đã giải ngân 17,1 tỷ đồng, đạt 11,46% kế hoạch. Kết quả đạt được các mục tiêu nông thôn mới, có 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50%; 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Gồm: Thành phố Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa); có 131 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 110 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của Nhà cái đạt kết quả tích cực, hầu hết các tiêu chí đạt cao trên 70%.


Lãnh đạo Dubai Palace Dubai Palace Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung triển khai

Về Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 là 1.397,210 tỷ đồng (bao gồm vốn năm 2022 kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 426,146 tỷ đồng), riêng kế hoạch vốn năm 2023 là 971,064 tỷ đồng (NSTW là 884,901 tỷ đồng; NSĐP là 88,875 tỷ đồng). trong đó: Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển là 416,170 tỷ đồng (NSTW là 380,452 tỷ đồng; NSĐP là 35,718 tỷ đồng); kế hoạch vốn đã giải ngân là 57,7 tỷ đồng (NSTW), đạt 13,77% kế hoạch. Vốn sự nghiệp là: 554,894 tỷ đồng (NSTW là 504,449 tỷ đồng, NSĐP là 50,455 tỷ đồng); đã giải ngân 51,9 tỷ đồng, đạt 9,35% kế hoạch. Chương trình thực hiện trên địa bàn tỉnh Nhà cái bao gồm 27 nhiệm vụ gồm 03 dự án, 08 tiểu dự án, 16 nội dung được tách riêng để thực hiện. Tiến độ thực hiện các mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình theo Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 25,58%, đến cuối năm 2022, tỷ lệ này là 21,26%, giảm 4,32%, vượt chỉ tiêu giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg. Tỷ lệ thôn, làng có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 98,95%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 99,99%; tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 97%.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 là 357,687 tỷ đồng (bao gồm cả kế hoạch năm 2022 chuyển sang là 129,855 tỷ đồng); riêng kế hoạch vốn năm 2023 là 227,832 tỷ đồng (NSTW là 210,651 tỷ đồng, NSĐP là 17,181 tỷ đồng). Trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 68,383 tỷ đồng (trong đó: NSTW là 65,698 tỷ đồng; NS tỉnh là 2,685 tỷ đồng); đến ngày 15/9/2023 đã giải ngân 14,4 tỷ đồng (NSTW), đạt 19,86% kế hoạch. Vốn sự nghiệp là 159,449 tỷ đồng (trong đó NSTW là 144,953 tỷ đồng, NSĐP là 14,496 tỷ đồng), đã giải ngân 27,8 tỷ đồng, đạt 17,41% kế hoạch. Chương trình thực hiện trên địa bàn tỉnh bao gồm 7 dự án, 11 tiểu dự án. Năm 2022, so với kết quả rà soát đầu kỳ, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 2,03% (vượt mục tiêu được giao theo Quyết định số 652/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là giảm 2%/năm), giảm 7.138 hộ nghèo (từ 45.688 hộ còn 38.550 hộ), giảm 15,6% so với tổng số hộ nghèo đầu kỳ. Năm 2023 phấn đấu giảm 2%, cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 8,1%.

Tại Link vào Dubai Palace, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số khó Link Dubai Casino, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, đề ra một số biện pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.


Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Trương Hải Long phát biểu kết luận

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ban, ngành và Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh mặc dù công tác quản lý, điều hành Chương trình đã được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã; thành viên BCĐ cấp tỉnh đã kịp thời tham mưu Dubai Palace tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn; thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra thực hiện chương trình; 03 Tổ công tác tháo gỡ đầu tư công  cùng các sở ngành liên quan đã kịp thời tháo gỡ khó Link Dubai Casino vướng mắc, tuy nhiên nhìn chung kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp. Do đó, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh yêu cầu Dubai Palace Dubai Palace Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành tham mưu Dubai Palace tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất để các địa phương có cơ sở giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thuộc các chương trình MTQG. Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thanh, quyết toán các chương trình MTQG. Dubai Palace Dubai Palace Sở Xây dựng tham mưu Dubai Palace tỉnh ban hành Quyết định Quy định mức hỗ trợ giám sát thi công công trình; quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Nhà cái. Ban Dân tộc tỉnh rà soát tham mưu Dubai Palace tỉnh xem xét việc sửa đổi tỷ lệ hỗ trợ và cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án phù hợp với tình tình thực tế tại địa phương.

Đối với các chủ Chương trình (Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dubai Palace Dubai Palace Sở Lao động - Thương binh và Xã hôi; Ban Dân tộc tỉnh), Chủ tịch Dubai Palace tỉnh yêu cầu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia của các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định và kịp thời hướng dẫn, xử lý các khó Link Dubai Casino, vướng mắc theo thẩm quyền; định kỳ báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện các chương trình; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Tổ chức Link vào Dubai Palace sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Đồng chí cũng yêu cầu Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó tập trung Link vào Dubai Palace cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được. Kịp thời tháo gỡ khó Link Dubai Casino và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện. Chủ tịch Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Dubai Palace các xã, phường thị trấn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với các sở, ban, ngành được giao chủ trì quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ các khó Link Dubai Casino, vướng mắc của địa phương. Các Thành viên BCĐ các chương trình MTQG tổ chức thực hiện kế hoạch Link vào Dubai Palace cường kiểm tra, giám sát, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.Ngọc Minh