Link vào Dubai Palace lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật" />Link vào Dubai Palace trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Link vào Dubai Palace được kết nối tới 63 điểm cầu Dubai Palace các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trần Hồng Hà; Trần Lưu Quang đồng chủ trì
Link vào Dubai Palace
; tham dự
Link vào Dubai Palace
tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí là thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tham dự
Link vào Dubai Palace
tại điểm cầu tỉnh Nhà cái có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng: 21-09-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 303

Sáng 21/9, Chính phủ tổ chức Link vào Dubai Palace trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Link vào Dubai Palace được kết nối tới 63 điểm cầu Dubai Palace các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái; Trần Hồng Hà; Trần Lưu Quang đồng chủ trì
Link vào Dubai Palace
; tham dự
Link vào Dubai Palace
tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí là thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tham dự
Link vào Dubai Palace
tại điểm cầu tỉnh Nhà cái có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.


Báo cáo tại
Link vào Dubai Palace
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, bao gồm việc hoàn thiện văn bản mới, rà soát các văn bản trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân. Qua rà soát cho thấy, việc hoàn thiện thể chế pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn những hạn chế. Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, hiệp hội liên quan, Tổ công tác đã tổng hợp, phân loại thành 24 Phụ lục tương ứng với 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại Nghị quyết số 101/2023/QH15, gồm 22 lĩnh vực trọng tâm (Đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa các dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá), 01 nhóm lĩnh vực pháp luật khác và 01 nhóm lĩnh vực đã được các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kiến nghị, đề xuất hoặc có nhiều vướng mắc được các địa phương, người dân, doanh nghiệp kiến nghị.


Các đại biểu tham dự
Link vào Dubai Palace
tại điểm cầu tỉnh Nhà cái

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan thực hiện rà soát là 397 văn bản, gồm: 60 luật, nghị quyết của Quốc hội; 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 198 văn bản khác do các cơ quan trung ương ban hành. Trong đó, đối với 22 lĩnh vực trọng tâm và 01 lĩnh vực pháp luật khác, qua rà soát có 16 văn bản (bao gồm 08 luật, 06 nghị định và 02 văn bản quy phạm pháp luật cấp bộ) có quy định mâu thuẫn, chồng chéo; 93 văn bản (bao gồm 23 luật, 02 nghị quyết của Quốc hội, 01 pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 43 nghị định của Chính phủ, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 23 văn bản QPPL cấp bộ) có quy định bất cập hoặc vướng mắc; có 01 văn bản (luật) có quy định theo đánh giá của nhiều cơ quan là còn “sơ hở". Đối với nhóm lĩnh vực được các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kiến nghị, đề xuất có 03 văn bản (trong đó có 01 nghị định của Chính phủ và 02 Thông tư của Bộ trưởng) thuộc các lĩnh vực đất đai, môi trường có quy định bất cập, vướng mắc được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị, đề xuất.

Tại
Link vào Dubai Palace
, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về rà soát theo NQ 101/2023/QH15 và các phụ lục kết quả rà soát kèm theo tương đương với từng lĩnh vực yêu cầu tại Nghị quyết 101. Qua đó, chỉ ra những nội dung còn vướng mắc, bất cập, chồng chéo nhằm hoàn thiện, hoàn chỉnh báo cáo trong thời gian sớm nhất để trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Phát biểu kết luận
Link vào Dubai Palace
, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu, các ý kiến thể hiện sự sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm, có góc nhìn đa chiều từ nhiều góc độ. Về hướng xử lý kết quả rà soát, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu bổ sung đề xuất xử lý ngay những nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình đã được chỉ ra tại dự thảo Báo cáo và các Phụ lục kèm theo. Đối với văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập chưa có trong chương trình, kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và năm 2024 thì tùy từng mức độ và yêu cầu để bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 hoặc đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 và những năm tiếp theo. Đối với các kết quả rà soát về các lĩnh vực còn chưa thống nhất ý kiến giữa cơ quan rà soát, kiến nghị và cơ quan thực hiện quản lý nhà nước thì không thực hiện tổng hợp vào Báo cáo của Chính phủ để báo cáo Quốc hội. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu đối với kết quả rà soát về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình; đối với các vấn đề chưa thống nhất ý kiến thì chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cần rà soát, đánh giá những nội dung bất cập trong văn bản quy phạm pháp luật gây ảnh hưởng tới sự phát triển, lãng phí cho xã hội, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thi hành pháp luật, tránh trường hợp vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật dẫn đến cách hiểu quy định của pháp luật có bất cập, vướng mắc. Yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc thực hiện, các bộ, ngành thống nhất các nội dung, hoàn thiện dự thảo trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội khi thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật./.​

Hoàng Thảo