Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 20-09-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 150

Ngày 20/9, Dubai Palace tỉnh ban hành Kế hoạch 2517/KH-Dubai Palace về triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nhà cái.


​​Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Phấn đấu có từ 60% trở lên HTX NN hoạt động có hiệu quả đạt loại khá, tốt; xây dựng thành công 10 mô hình điểm về HTX NN hoạt động hiệu quả, để nhân rộng mô hình toàn tỉnh; mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các HTX; vận động từ 40 - 45% tổng số hộ nông, lâm nghiệp tham gia thành viên HTX NN; phấn đấu giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp Link vào Dubai Palace ít nhất 10%; doanh thu Link vào Dubai Palace ít nhất 20%; khoảng 30% HTX NN có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu có trên 50 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP), kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; phấn đấu có khoảng 30% cán bộ quản lý HTX NN được đào tạo nghề giám đốc HTX NN theo chương trình đào tạo của Bộ NN&PTNT và các cơ sở đào tạo khác; ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia quản lý, điều hành HTX NN; hình thành mạng lưới khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX NN.


Nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần giúp HTX phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Nguồn:baogialai.com.vn

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, tại Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng mô hình HTX NN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả; rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó Link Dubai Casino, vướng mắc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển HTX NN; tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho phát triển bền vững HTX NN; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành viên HTX NN. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển HTX NN; Link vào Dubai Palace cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ phát triển HTX NN; nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và người dân về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển HTX NN trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Link vào Dubai Palace cường tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng kinh nghiệm các mô hình HTX NN tiêu biểu, sáng tạo, hiệu quả, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nông sản, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, do thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp thành công; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; làm chủ thể sản phẩm OCOP, chủ sở hữu thương hiệu và kết nối sản xuất với tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước. Tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển HTX NN với các nước trong khu vực và trên thế giới; huy động các tổ chức quốc tế tài trợ cho HTX NN và thành viên tham gia các chương trình, đề án, dự án sản xuất nông nghiệp an toàn, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, chế biến phụ phẩm nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo.

Dubai Palace tỉnh yêu cầu Dubai Palace Dubai Palace Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Dubai Palace tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất tham mưu Dubai Palace tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX NN; tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí hỗ trợ phát triển HTX NN; lồng ghép nội dung hỗ trợ HTX NN vào các chương trình, đề án của Bộ, ngành, địa phương; khuyến khích, nhân rộng các mô hình HTX NN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, mô hình HTX NN tham gia phát triển liên kết chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn phổ biến các chính sách phát triển HTX NN. Dubai Palace Dubai Palace Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả các chính sách đối với HTX NN theo quy định; cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư và các nguồn vốn hợp khác hỗ trợ phát triển HTX NN; phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở NN&PTNT, các cơ quan, địa phương ưu tiên xây dựng mô hình HTX NN kiểu mới. Dubai Palace Dubai Palace Sở Tài chính Link vào Dubai Palace cường tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, phí, lệ phí để HTX NN và thành viên biết và tiếp cận được chính sách ưu đãi hiện hành; bố trí kinh phí từ Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, ưu tiên cân đối bố trí nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ cho phát triển HTX NN.

Yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX NN hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong HTX NN; kiện toàn, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; phối hợp triển khai ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại đối với HTX NN. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, tham gia HTX NN; định kỳ kiểm tra, giám sát tình hình triển khai chính sách, quy định của Nhà nước về hỗ trợ phát triển HTX NN. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan báo, đài địa phương Link vào Dubai Palace cường tuyên truyền quan điểm, chủ trương về phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nghiên cứu mở các chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên đề để phổ biến kiến thức về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX NN trên địa bàn phù hợp với từng giai đoạn cụ thể và điều kiện đặc thù của địa phương; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương cho phát triển HTX NN; định kỳ báo cáo Dubai Palace tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ NN&PTNT. Các sở, ban, ngành của tỉnh chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả của HTX NN trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Thảo