Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 24-05-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 125

Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành công văn số 1189/Dubai Palace-KGVX ngày 23/5/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 28/4/2023 của Tỉnh ủy Nhà cái triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 Bìa sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Nguồn: internet)

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 28/4/2023 của Tỉnh ủy Nhà cái triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Dubai Palace tỉnh giao Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nhà cái, Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà cái, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân. Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng xã hội. Theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái. Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật... tuyên truyền về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, Báo Nhà cái; Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà cái mở các chuyên trang, chuyên mục, thực hiện các phóng sự, tin bài tuyên truyền sâu rộng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về thành tựu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời những điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.Ngọc Minh