Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Tăng cường phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 18-09-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 109

Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành công văn số 2490/Dubai Palace-NC về việc thực hiện Kế hoạch số 280/KH-Dubai Palace ngày 19/01/2017 của Dubai Palace tỉnh về thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nhà cái trong thời kỳ mới.
 Quan tâm tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (Hình: baogialai.com.vn)

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đến nay, công tác phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số của tỉnh ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng đội ngũ cán bộ chung của tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện Kế hoạch số 280/KH-Dubai Palace vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương do chưa được quan tâm đúng mức nên tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số chưa đảm bảo theo Kế hoạch số 280/KH-Dubai Palace. Do đó, Dubai Palace tỉnh yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để  đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo Kế hoạch số 280/KH-Dubai Palace. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số cần tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số cả về quy mô, số lượng và chất lượng; đồng thời, nâng cao về trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ trẻ để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho địa phương. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Lưu ý trong kế hoạch tuyển dụng, ngoài việc thực hiện các chính sách ưu tiên theo quy định thì đồng thời phải dành riêng tỷ lệ chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc phù hợp với vị trí việc làm để tuyển dụng đối với người dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số tại chỗ, các địa phương có đông người dân tộc thiểu số sinh sống. Trong công tác cán bộ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp hiệu quả để nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với địa bàn, lĩnh vực công tác.

Dubai Palace tỉnh cũng lưu ý, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung nêu trên phải gắn với việc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cơ cấu cán bộ, công chức người dân tộc Bahnar, Jrai trong các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh và Thông tri số 07-TT/TU, ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.


Ngọc Minh