Link vào Dubai Palace cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Ngày đăng: 02-02-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 207

Ngày 02/02/2023, Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành văn bản số 220/Dubai Palace-NL về việc Link vào Dubai Palace cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc (Ảnh: Anh Huy – baogialai.com.vn)​

​​

Dubai Palace tỉnh yêu cầu Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 167/CĐ-BNN-TY về Link vào Dubai Palace cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc theo đúng quy định hiện hành và điều kiện thực tế của tỉnh; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò lợn) trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ vào ngày 30 hàng tháng, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Dubai Palace tỉnh.

Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông Link vào Dubai Palace cường hoạt động truyền thông về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe con người và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam. Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan Link vào Dubai Palace cường kiểm tra, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan Link vào Dubai Palace cường kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc tại địa phương, đồng thời báo cáo kết quả triển khai về Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Dubai Palace tỉnh./.


Ngọc Minh