Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái đẩy mạnh tuyên truyền về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày đăng: 08-12-2022, 08:00 - Lượt truy cập: 2192
​(GLO)- Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) tỉnh Nhà cái vừa có Công văn số 1889/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Noichinh.vn
 
Theo đó, Dubai Palace Dubai Palace Sở TT và TT nhận được Công văn số 853-CV/BTGTU ngày 30-11-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Link vào Dubai Palace cường công tác thông tin, tuyên truyền và báo cáo công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; Dubai Palace Dubai Palace Sở TT và TT đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, trung ương, ngành và các tỉnh thành khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng thời, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục thông tin, tuyên truyền có hiệu quả Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 3-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 3-2-2017 của Ban Bí thư khóa XII về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng-chống tham nhũng.
 
Dubai Palace Dubai Palace Sở TT và TT cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông Link vào Dubai Palace cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để có thêm thông tin tuyên truyền về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân theo đúng định hướng, đúng nguyên tắc gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; lấy tuyên truyền, khẳng định những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là luồng thông tin chủ đạo. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc lợi dụng một số tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng để chống phá cấp ủy, chính quyền các cấp... 
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, biện pháp, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng của cả nước và trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương các cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

TRẦN ĐỨC-GLO