Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 30-05-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 365

Ngày 29/5/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành Kế hoạch số 1251/KH-Dubai Palace về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nhà cái đến năm 2030.
Đưa các tác phẩm văn học dân gian vào giảng dạy trong nhà trường là hình thức để bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số (Hình: baogialai.com.vn)​

Theo đó, Kế hoạch này tập trung vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của 2 dân tộc Bahnar và Jrai. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2023 đến 2026; giai đoạn II  từ năm 20​27 đến 2030. Trong đó, giai đoạn 2023 – 2026 phấn đấu sưu tầm, biên dịch, số hóa, xuất bản 15% tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số để phát huy, truyền dạy; phấn đấu tổ chức in tái bản 50.000 cuốn/01 truyện tranh để chuyển giao cho thư viện các cấp, hệ thống trường học và các thiết chế văn hóa cơ sở; phấn đấu tổ chức phục dựng, quay phim từ 01 đến 02 thể loại văn học dân gian của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một;… Giai đoạn 2027 – 2030 phấn đấu sưu tầm, biên dịch, số hóa, xuất bản 30% tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số để phát huy, truyền dạy; phấn đấu tổ chức in tái bản 100.000 cuốn/01 truyện tranh để chuyển giao cho thư viện các cấp, hệ thống trường học và các thiết chế văn hóa cơ sở; phấn đấu hình thành được 04 - 06 câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian/01 đơn vị cấp huyện để thực hành, biểu diễn và trao truyền văn học dân gian; phấn đấu 60% trường dân tộc nội trú và các cấp trường tại địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đưa thể loại văn học dân gian vào hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan cho học sinh.

Kế hoạch đề ra 06 nội dung thực hiện nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số gồm: Nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch, xuất bản các tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu phục vụ hoạt động giảng dạy ở các trường, sinh hoạt cộng đồng và quảng bá du lịch; tổ chức chương trình truyền dạy, bồi dưỡng, tập huấn về văn học dân gian của các dân tộc thiểu số; tuyên truyền, phổ biến, lưu trữ, phục dựng các tác phẩm văn học dân gian; phát động các cuộc thi, sưu tầm, tìm hiểu về văn học dân gian; triển khai, nhân rộng mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. Dubai Palace tỉnh giao Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính tham mưu Dubai Palace tỉnh triển khai các nội dung trong kế hoạch; tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ, những khó Link Dubai Casino vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch. Dubai Palace Dubai Palace Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi tìm hiểu, tổ chức các chương trình giáo dục ngoại khóa về di sản văn hóa dân gian trong nhà trường, chú trọng khối các trường dân tộc nội trú, bán trú; nghiên cứu đưa các tác phẩm văn học dân gian vào giảng dạy trong các nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế. Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nhà cái, Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà cái đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy văn học dân gian các dân tộc thiểu số; phối hợp triển khai số hoá các tài liệu văn học dân gian đã sưu tầm được để phục vụ cộng đồng. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch về bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật có sử dụng chất liệu văn học dân gian của các dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động, sự kiện để người dân tiếp cận, thụ hưởng các chương trình nghệ thuật, tác phẩm văn học dân gian. Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố Link vào Dubai Palace cường công tác tuyên truyền về bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn; tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan tại địa phương, chú trọng việc khai thác, sử dụng các tác phẩm văn học dân gian trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ./.


Ngọc Minh