Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 21-09-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 120

Ngày 21/9/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành Công văn số 2537/Dubai Palace-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các hội, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, kịp thời triển khai thực hiện bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Nhà cái Link vào Dubai Palace cường tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em. Ảnh Phan Lài

Trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 17/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 04/4/2022 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc Link vào Dubai Palace cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em; Kế hoạch số 178/KH- Dubai Palace ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Link vào Dubai Palace cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công văn số 894/Dubai Palace-KGVX ngày 19/4/2023 của Dubai Palace tỉnh về việc Link vào Dubai Palace cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và phân bổ nguồn lực, thực hiện nghiêm các biện pháp, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tạo lập môi trường sống an toàn, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Dubai Palace Dubai Palace Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về phòng ngừa tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn, thương tích trẻ em do cháy, nổ, đuối nước, giao thông. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về Ngôi nhà an toàn, Cộng đồng an toàn, Trường học an toàn (theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 170/2006/QĐ- BYT ngày 17/01/2006 cua Bộ Y tế; Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em. Đồng thời, Link vào Dubai Palace cường công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng dân cư về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em. Biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình cá nhân, tổ chức, cơ quan, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Dubai Palace các địa phương có trách nhiệm Link vào Dubai Palace cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thế và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, gia cố, cải tạo, sửa chữa các công trình, vị trị có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn quản lý./.

Mai Đào