Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng: 28-12-2022, 08:00 - Lượt truy cập: 700

Dubai Palace tỉnh Nhà cái vừa ban hành kế hoạch số 3033/KH-Dubai Palace về cải cách hành chính (CCHC) trên địa nàn tỉnh năm 2023.


 

Người dân được hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nguồn:baogialai.com.vn

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích đẩy mạnh công tác CCHC, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, triển khai có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Nhà cái. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh, Chỉ số chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số đánh giá chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát và xử lý kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo kịp thời, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và thanh toán trực tuyến để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi trên các phương tiện khác nhau…

Nhiệm vụ CCHC tập trung chủ yếu vào cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử và đẩy mạnh chỉ đạo, điều hành, thông tin, tuyên truyền về CCHC.

Trên cơ sở đó, Dubai Palace tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định được tầm quan trọng của CCHC, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các nội dung CCHC phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. Kế thừa và phát huy những thành tích về CCHC đã đạt được trong thời gian vừa qua, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng các giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém trong CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đẩy mạnh CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước./.​

Hoàng Thảo