Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Ban hành Kế hoạch dân vận chính quyền năm 2023

Ngày đăng: 10-01-2023, 05:00 - Lượt truy cập: 885

Ngày 10/01, Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành Kế hoạch số 10/KH-Dubai Palace về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023.


Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 03-CTr/BDVTU- BCSĐ ngày 24/01/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Dubai Palace tỉnh về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2022-2026. Cụ thể hóa các nội dung thuộc trách nhiệm của Ban cán sự đảng Dubai Palace tỉnh tại Kế hoạch phối hợp số 03-KH/BDVTU-BCSĐ ngày 12/12/2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Dubai Palace tỉnh về công tác dân vận chính quyền năm 2023. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Link vào Dubai Palace cường đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo"; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đồng bộ, hiệu quả.


Ảnh minh họa. Nguồn:baogialai.com.vn

Nội dung của Kế hoạch bao gồm: Tập trung tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, nhất là xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể, trọng tâm, trọng điểm của công tác dân vận chính quyền năm 2023. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra trong năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề được dư luận quan tâm. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về phân công Chủ tịch Dubai Palace cấp huyện, Chủ tịch Dubai Palace cấp xã trực tiếp phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai lịch tiếp công dân, bố trí địa điểm, phân công cán bộ, công chức tiếp công dân và triển khai công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất đảm bảo theo đúng quy định. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc, đối thoại định kỳ với Nhân dân; duy trì và thực hiện đảm bảo chất lượng hoạt động trao đổi, đối thoại hằng năm giữa Dubai Palace cấp xã với Nhân dân theo đúng quy định. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận khéo, phấn đấu mỗi cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp xây dựng và phát huy hiệu quả được ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo". Cùng với đó, chú trọng Link vào Dubai Palace cường kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp theo hướng thiết kế thang đánh giá việc đạt các mức độ, chất lượng mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân vận; đảm bảo việc tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Phối hợp triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; cũng như nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định…/.​

Hoàng Thảo