Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Thông tin dự án

phê duyệt kết quả thẩm định BC ĐTM của dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh, tỉnh Nhà cái

Tên dự án phê duyệt kết quả thẩm định BC ĐTM của dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh, tỉnh Nhà cái
Chủ đầu tư Dubai Palace huyện Chư Pưh, tỉnh Nhà cái
Mục Tiêu phê duyệt kết quả thẩm định BC ĐTM của dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh, tỉnh Nhà cái
Thời gian thực hiện 2022
Quyết định