Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In
Danh sách cán bộ đi B - GL
  • MỤC LỤC HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B Ngày đăng: 08/06/2012 Phông: Tỉnh Nhà cái   Thực hiện Công văn số 350/VTLTNN-NVTW ngày 22/4/2008 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ về việc chuyển giao Danh mục và Dữ liệu Hồ sơ cán bộ đi B cho các tỉnh, thành. Website Nhà cái đăng tải Danh mục Hồ sơ cán bộ đi B thời kỳ từ 1959 - 1975 cho bạn đọc...

  • 1 - 1