Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In
Nhà cái chung sức xây dựng nông thôn mới
 • Ngày 5/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TƯ "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Ngày đăng: 21/01/2018 ​Sau hơn 20 năm thực hiện đường đối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo vững chắc...

 • Ngành ngân hàng Nhà cái- Hướng đến “tam nông” Ngày đăng: 21/01/2018 ​Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đến cuối tháng 7-2011, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh đạt trên 7.500 tỷ đồng, chiếm trên 30% tổng dư nợ, Link vào Dubai Palace 4,5% so với cuối năm 2010.

 • Đầu tư mạnh cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân Ngày đăng: 21/01/2018 ​Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 -2011 ước đạt gần 290.000 tỷ đồng. 13/14 tiêu chí của Nghị quyết đã cơ bản đạt được.

 • Dự án hỗ trợ tam nông ở Nhà cái Ngày đăng: 21/01/2018 ​Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là dự án hỗ trợ tam nông) giai đoạn 2011-2015 từ nguồn vốn vay 11,5 triệu USD của quỹ phát triển nông nghiệp thuộc Liên hợp quốc, vốn đối ứng của Chính phủ, vốn nhân dân đóng góp tập trung hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc...

 • Đầu tư hơn 100 nghìn tỷ đồng phát triển "tam nông" Ngày đăng: 21/01/2018 ​Năm 2011, tổng vốn đầu tư bố trí cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân là hơn 101 nghìn tỷ đồng, bằng 51,5% tổng vốn đầu tư phát triển của cả nước, Link vào Dubai Palace 7,1% so với năm 2010.

 • Đồng hành cùng nhà nông vào năm mới! Ngày đăng: 21/01/2018 ​Phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa là đưa tỷ lệ nông nghiệp giảm dần trong tỷ trọng của nền kinh tế. Nhưng hiện nay, vấn đề nông nghiệp vẫn là khâu then chốt trong việc bảo đảm sự phát triển bền vững ở chặng đường dài phía trước. Và như vậy, nông dân, nông nghiệp, nông thôn...

 • Link vào Dubai Palace đánh giá tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nhà cái Ngày đăng: 21/01/2018 Sáng ngày 11/08/2011, tại hội trường 2/9,  đồng chí Phạm Thế Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nhà cái đã chủ trì cuộc họp
  Link vào Dubai Palace
  trực tuyến với 17 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá tình...

 • Kết quả giám sát Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Ia Grai và một số vấn đề đặt ra Ngày đăng: 21/01/2018 Thực hiện Công văn số 01/QĐ- BCĐ- XDNTM ngày 28/2/2011 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Nhà cái về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, vừa qua Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành...

 • Kbang xây dựng nông thôn mới Ngày đăng: 21/01/2018 Kbang (Nhà cái) là vùng căn cứ cách mạng và giàu tiềm năng để phát triển kinh tế nhưng hiện vẫn là huyện đặc biệt khó Link Dubai Casino, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng chưa được xây dựng đồng bộ. Vì vậy, Kbang là huyện duy nhất của Nhà cái được Chính phủ chọn xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn...

 • Xây dựng nông thôn mới: Cần phát huy vai trò chủ thể của nông dân! Ngày đăng: 21/01/2018 Để thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, vấn đề đặt ra là cần phải phát huy được vai trò chủ thể của người nông dân. Chính họ là người làm nên và thừa hưởng những thành quả đó. ​

 • 1 - 10