Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Kế hoạch đấu thầu

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên xã huyện Ia Grai, tỉnh Nhà cái - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Tên dự án QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên xã huyện Ia Grai, tỉnh Nhà cái - giai đoạn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Thời gian thực hiện 29-12-2022
Chủ đầu tư Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nhà cái
Quyết định