Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Kế hoạch đấu thầu

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Nhà cái – dự án thành phần đền bù, giải phóng mặt bằng

Tên dự án QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Nhà cái – dự án thành phần đền bù, giải phóng mặt bằng
Thời gian thực hiện 06-12-2022
Chủ đầu tư Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nhà cái
Quyết định