Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thông tin câu hỏi

Người hỏi: rơ châm hyup

Lĩnh vực: Xã hội

Cơ quan trả lời: Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Ngày gửi: 10/06/2021

Ngày trả lời:

Nội dung:

Đối với trường hợp phó bí thư đảng ủy kiêm chức danh Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong trường hợp đã bố trí đủ chức danh người hoạt động không chuyên trách theo quy định tại Nghị quyết 136/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh gialai thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tại quyết định 20/2015/QĐ-Dubai Palace ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh gialai hay không? Xin cảm ơn./.

Trả lời:

​Về câu hỏi của công dân, Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái đã có Công văn gửi Dubai Palace Dubai Palace Sở Nội vụ là cơ quan phụ trách chuyên môn. Dubai Palace Dubai Palace Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ “về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố", Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ “về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố". Hội đồng nhân dân tỉnh Nhà cái khóa XI, đã ban hành Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 “quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Nhà cái". Theo quy định này, hiện nay chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy không còn là chức danh người hoạt động không chuyên trách, nên không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm (quy định tại Điều 3 của Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh).

Ngoài ra, Dubai Palace Dubai Palace Sở Nội vụ trao đổi thêm về thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm như sau: Triển khai thực hiện nhiệm vụ Dubai Palace tỉnh giao (tại văn bản 1092/VP-NC ngày 25/3/2021 của Văn phòng Dubai Palace tỉnh), Dubai Palace Dubai Palace Sở Nội vụ đã có văn bản số 471/SNV-XDCQ ngày 29/3/2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Theo đó, thực hiện kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà giảm được số lượng người so với số lượng tối đa quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Lý do: Nếu đã bố trí chức danh theo đủ số lượng người quy định tối đa, thì không còn kinh phí để thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm theo khoán quỹ phụ cấp quy định.

2. Riêng Quyết định số 20/2015/QĐ-Dubai Palace ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành căn cứ theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND  ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đã hết hiệu lực thi hành. Dubai Palace Dubai Palace Sở Nội vụ đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình bãi bỏ Quyết định này.​