Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 01-12-2016, 10:33

​​​


Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo - Plieku - Nhà cái.

Điện thoại: 0269.3716560

Chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp tỉnh xem chi tiết tại đây:48.signed.pdf