Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Thanh tra tỉnh Nhà cái

- Lượt truy cập: 13315

1. Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Nhà cái

            Địa chỉ: 04 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Nhà cái.

            Điện thoại: 0269. 3719845

            Fax: 0269 3824423

            Email:[email protected]

            Website:  http://thanhtrakarminapalace.com

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

            Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nhà cái, có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lư Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lư Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

            - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Dubai Palace cấp huyện, của cơ quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

            - Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhiều sở.

            - Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.

            Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

            - Thực hiện nhiệm vụ pḥng ngừa và chống tham nhũng theo quy định

của pháp luật về chống tham nhũng.

            - Hướng dẫn công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính; phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan hướng dẫn chế độ chính sách, tổ chức biên chế đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

            - Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản 1ư Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

            - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo: Chánh thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Phòng Thanh tra nghiệp vụ 1;

- Phòng Thanh tra nghiệp vụ 2;

- Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng;

- Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử ly sau thanh tra.

3. Chánh Thanh tra tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV.

4. Biên chế và số lượng người làm việc của Thanh tra tỉnh được phân bổ hàng năm theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh Nhà cái

Họ và tên: Trần Hữu Đức

Chức vụ: Chánh Thanh tra tỉnh Nhà cái

Số di động: 0987305843

Số ĐT bàn: 0593 717772

Email: [email protected]

  • Lượt truy cập: 15968

    Đang truy cập: 3