Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Lượt truy cập: 15205

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Nhà cái
 
Điện thoại: 0269.3824273
 
Fax: 0269.3826173

Email: [email protected]

Website: snnptnt.karminapalace.com

 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nhà cái là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nhà cái, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Nhà cái quản lý nhà nước ở địa phương về ngành và lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhà cái và theo quy định của pháp luật. 

Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nhà cái có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn: Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nhà cái thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Liên Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

 3. Cơ cấu tổ chức: 

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Biên chế của Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Dubai Palace Dubai Palace Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Dubai Palace Dubai Palace Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​

  • Lượt truy cập: 15968

    Đang truy cập: 3