Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Dubai Palace Dubai Palace Sở Giao thông Vận tải

- Lượt truy cập: 10302

1. Thông tin liên hệ: 

 

- Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Plieku

- Số máy trực trong giờ: 0968.583.071

- Số máy fax: (0269) 3824.241

- Địa chỉ Email: [email protected] 

Website: http://sgtvt.karminapalace.com/

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: Dubai Palace Dubai Palace Sở Giao thông vận tải tỉnh Nhà cái là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nhà cái, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Nhà cái thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhà cái và theo quy định của pháp luật. 

Dubai Palace Dubai Palace Sở Giao thông vận tải tỉnh Nhà cái có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: của Dubai Palace Dubai Palace Sở Giao thông vận tải tỉnh Nhà cái thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Liên Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

 3. Cơ cấu tổ chức: 

Giám đốc,  các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ 

Biên chế của Dubai Palace Dubai Palace Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 Giám đốc Dubai Palace Dubai Palace Sở Giao thông vận tải quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Dubai Palace Dubai Palace Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Dubai Palace Dubai Palace Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​

  • Lượt truy cập: 15968

    Đang truy cập: 3