Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 http://www.karminapalace.com/ http://www.karminapalace.com/tin-tuc/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-ho-tro-doanh-nghiep-htx-ho-kinh-doanh-trong-boi-canh-dich-covid-19.69863.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (Chinhphu.vn) - Hôm nay (9/9), Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Fri, 10 Sep 2021 10:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ve-viec-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-tinh-gia-lai-giai-doan-2021-2025.66944.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Fri, 18 Dec 2020 15:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/luu-do-thuc-hien-dau-tu-cap-dien-khach-hang-khu-cong-nghiep.66493.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Thu, 22 Oct 2020 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/to-chuc-phien-cho-hang-viet-tai-campuchia.63408.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Wed, 11 Sep 2019 15:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/6-ty-dong-thuc-hien-de-an-ho-tro-dn-nho-va-vua-tai-gia-lai.63255.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (GLO)- Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 765/QĐ-Dubai Palace về việc phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nhà cái giai đoạn 2019-2023 để khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Fri, 09 Aug 2019 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/quyet-liet-cai-cach-the-che-giam-chi-phi-cho-doanh-nghiep-gia-lai.62031.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (GLO)- Cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức của doanh nghiệp (DN) là nội dung quan trọng trong kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho DN vừa được Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành ngày 23-1-2019. Fri, 22 Feb 2019 08:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/nhieu-chinh-sach-uu-dai-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe.61967.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;... Thu, 14 Feb 2019 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/hoi-thao-ho-tro-phat-trien-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao.61341.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​(GLO)- Ngày 29-10, Dubai Palace Dubai Palace Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nhà cái phối hợp cùng Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN (Viện Ứng dụng Công nghệ) tổ chức Hội thảo hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nhà cái. Tue, 30 Oct 2018 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ho-tro-dang-ky-bao-ho-sang-che-giai-phap-huu-ich.61338.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Thu, 23 Aug 2018 17:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua.61339.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Fri, 10 Aug 2018 17:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/thu-tuong-chinh-phu-vua-co-chi-thi-so-15ct-ttg-ve-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua.60365.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​​Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa các chính sách, giải pháp quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Dubai Palace các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ. Thu, 21 Jun 2018 15:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ho-tro-cho-vay-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon.60364.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Ngày 29/5/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.​ Thu, 21 Jun 2018 14:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/6-quy-dinh-moi-giup-dn-lam-thu-tuc-hai-quan-thuan-loi.60192.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó có 6 quy định mới giúp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thuận lợi. Tue, 12 Jun 2018 09:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/thu-tuong-chi-thi-day-manh-ho-tro-va-phat-trien-doanh-nghiep.59593.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018. Wed, 07 Mar 2018 11:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ho-tro-va-phat-trien-doanh-nghiep-den-nam-2020.16960.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Nghị quyết 35/NQ-CP Tue, 15 Aug 2017 15:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/tiep-tuc-hien-nhung-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-nam-2017-dinh-huong-den-nam-2020.16961.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ Tue, 15 Aug 2017 15:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ke-hoach-tro-giup-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2018-tinh-gia-lai.16962.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Công văn số 3100/Dubai Palace-KT Tue, 15 Aug 2017 15:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/ban-hanh-quy-dinh-ve-mot-so-chinh-sach-ho-tro-dau-tu-ap-dung-tai-dia-ban-tinh-gia-lai.16950.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Quyết định số 26/2016/QĐ-Dubai Palace Mon, 14 Aug 2017 16:00:00 +0700