Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 http://www.karminapalace.com/ http://www.karminapalace.com/tin-tuc/gia-lai-day-manh-cac-du-an-dau-tu-cho.63146.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 (GLO)- Trên cơ sở đề xuất của Dubai Palace Dubai Palace Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương, Dubai Palace tỉnh đã phê duyệt các thủ tục để triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Pleiku, chợ Yên Thế, chợ đầu mối và một số dự án trên địa bàn tỉnh. Mon, 29 Jul 2019 10:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-va-ke-hoach-su-dung-dat-ky-cuoi-2016-2020-tinh-gia-lai.61411.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Fri, 02 Nov 2018 16:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/lay-y-kien-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-ke-hoach-su-dung-dat-5-nam-ky-cuoi-2016-2020-tinh-gia-lai.15689.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 Link vào Dubai Palace điện tử tỉnh Nhà cái đăng tải thông tin về dự thảo báo cáo thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cuối kỳ (2016-2020) tỉnh Nhà cái để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân .​ Thu, 02 Mar 2017 15:00:00 +0700 http://www.karminapalace.com/tin-tuc/dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-va-ke-hoach-su-dung-dat-5-nam-ky-cuoi-2016-2020.9625.aspx Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023 ​Thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/6/2015 Dubai Palace tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 2578/Dubai Palace-NL chỉ đạo các địa phương và các sở, ban ngành liên quan của tỉnh triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020). Thu, 02 Jul 2015 15:00:00 +0700