Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Sign In
Nhà cái triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ (Mới)

Ngày đăng: 01-12-2023, 05:00

​Ngày 30/11, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Trương Hải Long đã ký ban hành Kế hoạch số 3377/KH-Dubai Palace về thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng,...